Actievoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: de ‘AV’) zijn van toepassing op consumentenwinacties en –prijsvragen georganiseerd door Rijneke Boulevard. Door deelname gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande AV. Daarnaast kunnen per consumentenwinactie en –prijsvraag specifieke voorwaarden van toepassing worden verklaard.
 
1. Deelnemers
1a. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie en/of prijsvraag.
 
1b. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie en/of prijsvraag. Rijneke Boulevard kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.
 
1c. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 
2. Winnaars/prijzen
2a. De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
 
2b. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 
2c. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie en/of prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Rijneke Boulevard gerechtigd een andere winnaar te trekken (of op basis van een jureerbare prestatie aan te wijzen).
 
2d. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Rijneke Boulevard is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 
2e. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Rijneke Boulevard of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Rijneke Boulevard niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 
2f. Rijneke Boulevard is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen bij Rijneke Boulevard. Rijneke Boulevard kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen.
 
2g. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 
2h. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Rijneke Boulevard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 
2i. Rijneke Boulevard is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 
3. Persoonsgegevens
3a. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Rijneke Boulevard mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 
3b. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Rijneke Boulevard gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie en/of prijsvraag.
 
4. Prijsvragen/winacties
4a. Rijneke Boulevard is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 
4b. Rijneke Boulevard is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat deelnemers niet conform de AV handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie en/of prijsvraag of het verloop van de winactie en/of prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden. In het geval van online stem en like-acties op de website van Rijneke Boulevard en in social mediakanalen (zoals Facebook), behoudt Rijneke Boulevard zich te allen tijde het recht voor om profielen van uitgebrachte likes of stemmen, te verifiëren op echtheid en geldigheid. Indien deze verificatie aanleiding geeft tot diskwalificatie van de deelnemer, zal dit per e-mail persoonlijk worden bericht aan deelnemer. Rijneke Boulevard is niet verplicht het verificatieproces toe te lichten of kenbaar te maken.

4c. Rijneke Boulevard is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze AV gedurende de looptijd van de winactie en/of prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat Rijneke Boulevard daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie en/of prijsvraag, zal door Rijneke Boulevard op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 
5. Slotbepalingen
5a. Indien één of meer bepalingen van de AV nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de AV aan.
 
5b. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie en/of prijsvraag kunt u een e-mail sturen naar info@rijnekeboulevard.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie en/of prijsvraag. Rijneke Boulevard zal zo spoedig mogelijk reageren.